Regulamin TrackSystem

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI TRACKSYSTEM WERSJA 1.7

SZCZEGÓŁOWE PRAWA UŻYTKOWNIKA W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA TRACKSYSTEM WYKORZYSTYWANEGO W RAMACH USŁUGI TRACKSYSTEM, OKREŚLONE SĄ W UMOWIE LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA TRACKSYSTEM.

1. DEFINICJE

1.1 ORIGO oznacza, ORIGO Agnieszka Wojnowska
ul. Graniczna 7b,
05-126 Stanisławów Pierwszy
NIP PL6272312113, REGON 147334678
tel. +48 883321360, e-mail: trader(at)mototrack.eu

1.2. Użytkownik oznacza osobę fizyczną lub prawną, która nabyła Urządzenie w celu skorzystania z usługi TrackSystem,

1.3. Oprogramowanie oznacza oprogramowanie TrackSystem, stanowiące zintegrowany system informatycznych będący własnością, obsługiwany i udostępniany Użytkownikom przez TrackSystem, służący do gromadzenia i wizualizacji informacji eksploatacyjnych pochodzących z Urządzeń.

1.4. Urządzenie oznacza zestaw komponentów elektronicznych składający się z:

1.4.1. urządzenia lokalizacyjno-komunikacyjnego, przygotowanego do współpracy z Oprogramowaniem, sprzedawanego przez ORIGO lub inny wskazany przez ORIGO podmiot,

1.4.2. akcesoriów niezbędnych do podłączenia Urządzenia (kostka przyłączeniowa z przewodami, antena GPS, antena GSM),

1.4.3. karty SIM operatora wybranego przez ORIGO, przeznaczonej wyłącznie do transmisji danych do Oprogramowania.

2. DOSTĘP DO OPROGRAMOWANIA

2.1. Użytkownik może uzyskać dostęp do Oprogramowania wyłącznie po nabyciu Urządzeń od ORIGO lub wskazanego przez ORIGO podmiotu. Lista urządzeń obsługiwanych przez system znajduje się na stronie www.tracksystem.pl. Instrukcje użytkownika oraz opisy systemu i urządzeń oraz dostępnych komend umieszczono pod adresem: www.tracksystem.pl.

3. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

3.1. W celu uzyskania dostępu do Oprogramowania użytkownik musi dokonać rejestracji pod adresem https://gps.tracksystem.pl   Dane podawane w formularzu nie są przez nas przetwarzane i analizowane w jakimkolwiek celu i służą jedynie w celach identyfikacji użytkownika, który korzysta z platformy.

3.2. Po aktywacji konta przez Użytkownika w mailu, ORIGO udziela Użytkownikowi dostępu do Oprogramowania, przyporządkowując do profilu Użytkownika nabyte przez niego Urządzenia, udzielając Użytkownikowi dostępu do informacji eksploatacyjnych przesyłanych z tych Urządzeń.

3.3. Użytkownik otrzymuje konto, na którym może mieć do 100 urządzeń na okres 14 dni. Po tym okresie czasu ORIGO będzie naliczało opłaty miesięczne zgodnie z cennikiem usług. Obecnie jest to kwota minimum 20 zł brutto miesięcznie za jedno aktywne urządzenie. 

3.4. Konto użytkownika może zostać usunięte w przypadku braku aktywności urządzenia lub logowania użytkownika przez okres dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. Konto usunięte nie może być ponownie zarejestrowane bez zakupienia nowego urządzenia lub uiszczenia opłaty aktywacyjnej podanej w cenniku usług.

4. SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

4.1. Po otrzymaniu dostępu do Oprogramowania Użytkownik uzyskuje prawo do dodania kupionych Urządzeń do swojego profilu w Oprogramowaniu. 

4.2. Użytkownik nie może używać systemu w celach komercyjnych lub w celach wspomagających biznes bez zgody ORIGO. System jest wyłącznie dla użytkowników domowych oraz rodzinnych. W przypadku złamania tej zasady ORIGO zastrzega sobie prawo do zablokowania konta i naliczenia opłat zgodnie z cennikiem ogólnym.

4.3. ORIGO zastrzega sobie prawdo do ograniczenia możliwości wprowadzania zmian w niektórych elementach opisu Urządzeń, w celu zachowania porządku oraz kontroli nad nazewnictwem Urządzeń w Oprogramowaniu.

4.4. ORIGO zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości Urządzeń do 100 szt. na Użytkownika. Istnieje możliwość posiadania większej ilości urządzeń na koncie stosuje się umowy indywidualne.

4.5 Zgłoszenia awarii i nieprawidłowości w systemie należy zgłaszać mailowo pod adresem: support@tracksystem.pl.

4.6 Wsparcie techniczne dla użytkowników jest realizowane w terminie: 7 dni od daty zgłoszenia w godzinach 9-15.

5. DOSTĘP DO INFORMACJI EKSPLOATACYJNYCH Z URZĄDZEŃ

5.1. W ramach usługi Free TrackSystem Oprogramowanie umożliwia Użytkownikowi obserwację:

5.1.1. Udostępnianych przez moduł GPS zainstalowany w Urządzeniu i przesłanych do Oprogramowania, przez moduł GSM zainstalowany w Urządzeniu, następujących informacji eksploatacyjnych pojazdu:

5.1.2. bieżącego położenia Urządzenia,

5.1.3. ilości rozpoznanych przez moduł GPS satelitów,

5.1.4. szacowanej przez moduł GPS prędkości Urządzenia,

5.1.5. szacowanym przez moduł GPS kierunku poruszania się Urządzenia,

5.1.6. szacowanej przez moduł GPS ilości przebytej przez Urządzenie odległości.

5.2. W ramach usługi TrackSystem informacje eksploatacyjne przysłane z Urządzenia do Oprogramowania, udostępniane są przez kolejnych 30 dni od ich przesłania.

6. FUNKCJONALNOŚĆ OPROGRAMOWANIA TRACK SYSTEM.

6.1. W ramach usługi TrackSystem Urządzenie przesyła do Oprogramowania informacje eksploatacyjne co 15 sekund, wyłącznie w podczas przebywania Urządzenia w zasięgu sygnału GPRS macierzystej sieci GSM operatora wybranego przez ORIGO, wyłącznie w ramach opłaconego w cenie Urządzenia pakietu transmisji danych w technologii GPRS, wynoszącego 15MB.

6.2. W ramach usługi Free TrackSystem Użytkownik ma dostęp do następującej funkcjonalności TrackSystem:

6.2.1. Wizualizacja na mapie Polski i  Europy bieżącej pozycji Urządzenia,

6.2.2. Wyświetlanie adresu bieżącej pozycji Urządzenia,

6.2.3. Wizualizacja historycznej pozycji Urządzenia wraz z animacją jej zmian,

6.2.4. Definiowanie na mapie punktów interesujących dla Użytkownika,

6.2.5. Definiowanie alarmów oraz możliwości zdalnego odcięcia zapłonu (o ile instalacja urządzenia na to pozwala).

6.2.6. Zmiana podstawowych ustawień TrackSystem.

7. OPŁATY WLICZONE W CENĘ URZĄDZENIA

7.1. W cenie Urządzenia ORIGO zawarło opłaty za:

7.1.1. Urządzenie,

7.1.2. Składowanie danych przez okres 60 dni.

7.1.3. Dostęp do serwera map wybranego i udostępnianego przez ORIGO na 14 dni od dnia aktywacji konta.

8. OPŁATY DODATKOWE – CENNIK OGÓLNY.

8.1. Po zakończeniu każdego 14 dniowego okresu wykorzystywania usługi TrackSystem, Użytkownik zobowiązany jest do poniesienia, na rzecz ORIGO, opłaty w wysokości 25 zł z Vat za urządzenie na miesiąc, za dostęp do serwera map wybranego, utrzymywanego oraz udostępnianego przez ORIGO.

8.2. Powyższa opłata będzie naliczana i płatna jednorazowo, z góry za kolejne 30 dni wykorzystywania usługi TrackSystem. Brak uiszczenia opłaty do 7-go dnia usługi spowoduje blokadę konta, a po okresie 90 dni usunięcie konta wraz z urządzeniem. Ponowne podłączenie jest możliwe po dokonaniu opłaty aktywacyjnej w wysokości 40 zł miesięcznie.

8.3 Opłata za wykorzystywanie systemu w celach biznesowych: 25 zł z VAT za urządzenie na okres 30 dni. Licząc od dnia aktywacji urządzenia w systemie.

8.4 Opłata za każde dodatkowe urządzenie powyżej limitu: 25 zł z VAT za urządzenie na okres 30 dni. Licząc od dnia aktywacji urządzenia w systemie.

8.5 Opłata za ponowną rejestrację użytkownika / urządzenia: 0 zł z VAT.